Ochrana osobných údajov e-shopu

 

 1. Firma Ing. Martina Revajová - MATEA, so sídlom Majerníkova 14, 84105 Bratislava, IČO 40967719, č. živnostenského registra: 114-25882, č.OŽP-A/2010/10131 (ďalej len predávajúci“ alebo správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb. , o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Martinou Revajovou teda správcom osobných údajov. 

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese martina.r@zoznam.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.tvorivadielnicka.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

Pokiaľ ste naším zákazníkom alebo návštěvníkom e-shopu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 Kdo je správca?

Sme firma Ing. Martina Revajová - MATEA, Majerníkova 14, 84105 Bratislava, IČO: 40967719, č. živnostenského registra: 114-25882, č.OŽP-A/2010/10131, ktorá prevádzkuje e-shop.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, to jest určujeme, ako budú osobné údaje

spracovávané a za akým účelom, akú dhú dobu a vyberanie prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle: +421 903 257 980, alebo na e-maili martina.r@zoznam.sk .

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov, (pre naplnenie týchto účelov):

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo, adresu, meno a priezvisko vyslovene potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, dodanie tovaru).

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

 

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 Cookies

Pri prechádzaní našich stránok e-shopu zaznamenáváme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštěvnosti webu-e-shopu a prisposobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vašeho súhlasu. Naše webové stránky-e-shop je možné prechádzať tak isto v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chráníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chráníme ich ako keby boli naše vlastné.

Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie, alebo zničenie vašich osobných údajov, najmä používam https protokol a vysoko bezpečné heslá.

 

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobním údajom nemajú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, nevyužívame v tomto čase žiadnych služieb a aplikácií spracovateľov. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčovanie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Predávanie dát mimo Európsku úniu.

 

Celé spracovanie osobných údajov bude  vykonávané na území EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás

prostredníctvom e-mailu:martina.r@zoznam.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykovek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracováváme a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na omedzenie spracovania môžete využíť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje

zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu.

Omedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmezujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositelnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informace dodáme v strojovo čitatelnej podobe.

Tu potrebujeme najmenej 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo.

V takomto prípade vymažeme kompletné vaše osobné údaje od

Seba zo svojho systému a aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.

Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a

napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré niesu viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokial máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade

so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme moc radi ak najprv

budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohi s tým niečo urobiť a prípadné pochybenie rýchlo napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

E-maily s inšpiráciou, články či produkty alebo o službách vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe našeho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nieste, posielame vám ich len na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací link s odkazom na odhlásenie v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovolujeme si Vás uistiť, že správca, ktorý bude spracovávať Vaše osobné údaje, je povinní

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platí od 2.5.2018.