Odporúčame:

-
obchod.ribisska
-
WEBAREAL.SK
-
-
-


KONTAKTY

Ing. Martina Revajová
tel: +421 903 257 980
martina.r@zoznam.sk

ANKETA


OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

sídlo: (nie predajňa!)
Ing. Martina Revajová - MATEA
Majerníkova 14
841 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 40967719
DIČ: 1021616189
nie som platca DPH
(ďalej len prevádzkovateľ),

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.tvorivadielnicka.sk
(ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.tvorivadielnicka.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.
3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
4. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 5 hodín od jej odoslania. (Prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať najskôr po 5 hodinách od prijatia objednávky).
6. Prioritne sa vybavujú objednávky, v ktorých kupujúci platí vopred - prevodom na náš účet. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári, prípadne všetky údaje potrebné k realizácii platby oznámené telefonicky až po skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.
8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka!) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretieho subjektu (Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to v priebehu 3-10 pracovného dňa). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená telefonicky, alebo emailom. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena a možnosti platby

1. Všetky ceny uvedené na www.tvorivadielnicka.sk sú vrátane DPH.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, alebo v hotovosti pri osobnom odbere) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.
4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
5. Možnosti platby u prevádzkovateľa: hotovosť v predajni, alebo na dobierku; prevodom na účet.

V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre, ak to nie je na faktúre uvedené, tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má), elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.
6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

VI. Poštovné a balné


Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny: bližšie informácie nájdete Platba a dodacie podmienky


Cena za poštovné a balné bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe realizovanej objednávky.

Platbu realizujte po obdržaní emailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizovaniu platby (prevodom na účet, alebo vkladom na účet).

 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.


Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 26.2.2010

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k Vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujíci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie uživateľského účtu a pre zasielanie obchodných správ. Týmito osobnými údajmi sú titul, meno, priezviko, fakturačná a doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Kupujúci súhlasí s tým, aby mu boli predávajúcim zasielané na jeho e-mailovú adresu obchodné informácie.  Zmluvy uzatvorené s kupujúcim sú predávajúcim archivované v elektronickej podobe a sú prístupné len predávajúcemu.

YjhmZDhi